Tietoja minusta

Ohjauskulma on taide- ja kulttuurialan toimijoiden työllistymismahdollisuuksia parantava toimintamalli. Tavoitteena on taide- ja kulttuurialan koulutuksen ja työelämän välisen eron pienentäminen. Ohjauskulma auttaa Satakuntalaisia taide- ja kulttuurialalle valmistuneita laajentamaan työllistymismahdollisuuksiaan ja kehittämään työllisyyttä tukevia projekteja. Ohjauskulmaan osallistuva taide -ja kulttuurialan ammattilainen laatii Ohjauskulman tukemana henkilökohtaisen toimintasuunnitelman. Ohjauskulma tarjoaa asiantuntija-apua ja koulutusta muun muassa urasuunnitteluun, yrittäjyyteen, hanketoimintaan sekä oman osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Toimintaan osallistuminen ei ole kokoaikaista, vaan pohjautuu yksilö- ja ryhmätapaamisiin sekä henkilökohtaiseen ohjaamiseen. Osallistumisen kestoon vaikuttavat osallistujien lähtökohdat ja tarpeet sekä Ohjauskulmassa eteenpäin vietävä projektisuunnitelma. Satakunnan ammattikorkeakoulu käynnistää Satakunnan ELY-keskuksen rahoittaman Ohjauskulmatoiminnan Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. Ohjauskulman toiminta-aika on 7.10.2011 -31.12.2013.

Hanke


TAVOITTEET


Ohjauskulmatoiminnan tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurialalle kouluttautuneiden työllistymistä sekä työssäjaksamista. Ohjauskulman yhtenä tavoitteena on taide- ja kulttuurialojen koulutuksen ja työelämätaitojen välisen eron pienentäminen. 

Ohjauskulmassa puututaan varhaisessa vaiheessa taide- ja kulttuurialalla toimivien henkilöiden  syrjäytymiseen tarjoamalla alan ammattilaisille päivitystä työelämätaidoissa sekä valmentamalla toimijoita  mahdollisuuksia tarjovaan monialaiseen yhteistyöhön.  

Kulttuurialan koulutetuilla, erityisesti taiteen alan ammattilaisilla ei ole suoria valmiuksia toimia yrittäjänä tai esimerkiksi monialaisissa innovaatioympäristöissä. Itsensä työllistämiseen tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi työelämätaitoja, verkostoja sekä kykyä muokata osaamistaan lisäarvon tuottajana. 

Ohjauskulman koulutuskonseptille antaa pohjaa Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima ART360 valtakunnallinen kuvataidehanke, jonka toimintamallina on kuvataiteen toimijoiden managerointi- ja liiketoimintaosaamisen lisääminen. ART360 hankkeen puitteissa toteutettuja koulutuksia hyödynnetään monialaista työllistymistä ja työhyvinvointia tukevassa Ohjauskulmatoiminnassa.


Ohjauskulmatoiminnan mentoroinnin kolme näkökulmaa:
        Aktiivisena työelämään,   Liiketoimintaosaaminen,    Taide- ja kulttuurisisältöjen kehittäminen sekä integrointi     muille toimialoille

Ohjauskulmassa tuotetaan 30:lle taide- ja kulttuurialan toimijalle mentorointia kolmesta em. näkökulmasta. Ohjaus tapahtuu henkilökohtaisesti sekä ryhmittäin. Koulutusosiot toteutetaan monimuoto-opetuksena. 

Jokaisella toimintalinjalla on oma vastuumentori, jonka lisäksi hyödynnetään vertaisryhmämentorointia sekä asiantuntijaluentoja ja työpajoja. Koulutusta järjestetään osallistujille Kankaanpäässä, Porissa ja Raumalla.
Osallistujat valitaan avoimella haulla syksyllä 2011. Ohjaustoiminta alkaa vuoden 2012 alussa ja päättyy vuoden 2013 lopussa.

TULOKSET

Ohjauskulma työelämään integroivana väliporrasmallina toimii työllistymisen edistäjänä ja on toimivana mallina monistettavissa myös muille vaikeasti työllistäville aloille. Ohjauskulmassa taide- ja kulttuurialan toimijoiden työelämävastaavuus ja myönteisyys yrittäjyyteen sekä monialaiseen yhteistyöhön paranevat ja tätä kautta myös työllistymisedellytykset, työssäjaksaminen sekä verkostoituminen. 

Oppilaitosyhteistyön kautta ymmärretään eriasteisten taide-ja kulttuurialan koulutusten asemointia ja hyödynnetään paremmin työelämää palvelevaa ammattitoimijoiden yhteistyötä Satakunnassa.